Zlepšení práce s individualitou dítěte – my jsme tady taky


Vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a bude zaměřen vždy na věkovou skupinu dětí, se kterou účastníci semináře pracují. Budou zvýrazněna specifika chování a jednání dětí v dané věkové kategorii.

Předškolní vzdělání se považuje za prvopočátek vzdělávání. Je to otevřený systém, který vychází z rodinné výchovy a spolupracuje s rodinou jako s rovnocenným partnerem. Specifika předškolního vzdělání vyplývají z toho, že ovlivňuje a působí na dosud nehotovou a postupně se vytvářející osobnost. Předností institucionální předškolní výchovy je odborné vedení dětí a cílené utváření vhodných podmínek pro jejich rozvoj a vzdělání. U znevýhodněných dětí jde o snahu zlepšit jejich životní podmínky (Bartoňová, 2004).

Workshop č. 1

V úvodu workshopu jsou účastníci seznámeni s vývojem společnosti od 90. let 20. st., se změnami v postojích k osobám se zdravotním postižením. Dále navazuje problematika individuality dítěte, dítěte se zdravotním postižením a vývojových specifik předškolního dítěte. Účastníci jsou seznámeni s problematikou vzdělávání, stupňů vzdělávání a možnostmi vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Významná část bloku je věnována strategii prvního dojmu, chyb, kterých se dopouštíme a tendence „škatulkování“, zvládání různých typů dětí. K přiblížení problematiky jsou účastníci seznámeni s příslušnými paragrafy Školského zákona, které se týkají dětí se zdravotním postižením a Vyhláškou č. 73. Nedílnou součástí workshopu jsou i příklady vhodných her, dramatizace pohádky. Vše by vychází z jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP PV, které budou zapracovány do ŠVP MŠ a stanou se tak základem pro další vzdělávání na ZŠ.

Workshop č. 2

Pozornost je věnována problematice přínosu integrace, možnosti navázání spolupráce se SPC, speciálními MŠ, lékaři, specialisty, rehabilitačními pracovníky, popř. dalšími odborníky. Přiblížena je i Vyhláška č. 72, Listina základních práv a svobod, Národní program vzdělávání (Bílá kniha) a Stavební zákon. V tomto bloku se účastníci zabývají i vytvářením hodnot. Účastníkům jsou předány zkušenosti ze speciálních MŠ, SPC, popř. dalších odborníků, jsou jim na ně poskytnuty kontakty. K inspiraci do výchovného procesu slouží příklady soutěží, her, pohádek, náměty k programům připravovaným na různá vystoupení, příprava pomůcek.

Workshop č. 3 

Obsahem bloku je metodická příprava na celoroční hry se zaměřením na zlepšení práce s individualitou dítěte v rámci integrace dětí. Dle možností regionu je zařazena exkurze, která více přiblíží danou problematiku. Účastníci semináře jsou seznámeni s inovativním manuálem určeného pro Vzdělávání školních koordinátorů v rámci vzdělávacího modulu Zlepšení práce s individualitou dítěte pro integraci dětí se zdravotním postižením.

Cíle vzdělávacího modulu

Hlavním cílem tohoto DVPP je komplexní a inovativní přístup k pochopení důležitosti začleňování dětí se ZP do běžných tříd MŠ, který je nejen dobrým příkladem pro rozvoj zdravých dětí, ale i celé společnosti. Samotným zapojením dětí se ZP do běžného dětského kolektivu připravujeme generaci, která se ZP počítá, nikde je neizoluje, připravuje jim podmínky ke zlepšení jejich způsobu života, vytváří inkluzi. Zároveň tím vytváří u dětí, ale i dospělých, hodnoty, které by při spolupráci se zdravými vrstevníky těžko získávaly. Zařazením takových dětí do tříd v MŠ spolu děti lépe spolupracují a pedagogové mohou na konkrétních příkladech dětem nabízet situace, které budou tvořit základ jejich budoucího života. Formou hry se mohou prolínat a navazovat na sebe jednotlivé vzdělávací oblasti – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět, samozřejmě se zařazením prvků integrace. V této oblasti vzdělávání jsou v našem školství stále mezery. Je důležité, aby pedagogové byli na takový způsob vzdělávání připraveni, nebáli se zařazení dětí se ZP do běžného kolektivu, ale naopak ho dokázali využít jako výhodu pro další vzdělávání dětí předškolního věku, případně pro lepší spolupráci s rodiči.

Přihláška

Závaznou přihlášku můžete zaslat buď elektronicky, vyplněním zde, nebo si ji můžete vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na naši adresu.

TRIANON – ČECHY, o. s.
Špidrova 47, 385 01  Vimperk