Vzdělávací modul „EVVO a zdravý životní styl – třídění odpadu je jen začátek“


Vzdělávací program je určen pro učitele mateřských škol a bude zaměřen vždy na věkovou skupinu dětí, se kterou účastníci semináře pracují. Budou zvýrazněna specifika chování a jednání dětí v dané věkové kategorii.

Hlavním cílem tohoto DVPP je komplexní a inovativní přístup k pochopení stávajícího stavu a vývoji životního prostředí, získávání vztahu k životnímu prostředí jako k místu, které se nás bezprostředně dotýká a ovlivňuje život náš a především našich dětí. Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro nás zdravé a funkční prostředí bytostně důležité. Z toho důvodu je třeba pedagogy, jako další motivující faktor předškoláků (vedle jejich rodičů) k tomuto ekologickému povědomí vést.

DVVP je nastaven jako soubor čtyř jednodenních workshopů s hodinovou dotací 8 hodin. Veškerá náplň workshopů vychází ze Standardů pro udělování akreditací DVPP (Studium k výkonu specializovaných činností podle § 9 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb. – specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy) a RVP PV (zejména vzdělávací oblast ,,Dítě a jeho svět“) a je koncipována na základě metodik předškolního vzdělávání. Výstupem vzdělávání je potom schopnost absolventa zpracovat v ŠVP vzdělávací oblast sociálně – kulturní a environmentální ,,Dítě a jeho svět“, jak je stanoveno v dokumentu RVP PV.

První workshop a první část druhého slouží hlavně jako teoretický základ pro účastníky, který však bude doplněn praktickými ukázkami jako inspirace, ostatní workshopy jsou námětové pro možnost začlenění tématu odpady do školního vzdělávacího programu.

Workshop č. 1

V úvodu workshopu jsou účastníci seznámeni s vývojem EVVO, s klíčovými rysy ekologické výchovy, Státním programem EVVO v ČR na léta 2010 – 2012 s výhledem do roku 2015 a principy trvale udržitelného rozvoje a budou srovnány se současnou EVVO v MŠ v souladu s RVP PV (Dítě a jeho svět). Dle vzdělávací oblasti ,,Dítě a jeho svět“ je záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti v dílčích vzdělávacích cílech zejména, aby dítě pochopilo, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, ale i to, aby si dítě osvojilo poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluutváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy. Další část je věnována životnímu prostředí a jeho ochraně. Nedílnou součástí je i legislativní rámec této oblasti. V dalších dvou blocích workshopu jsou účastníci seznámeni již se samotnou problematikou třídění odpadu. První blok je zaměřen na oblast nakládání s odpadem, zejména na druhy odpadu, předcházení vzniku odpadu, způsoby využívání a odstraňování odpadu. Ve druhém bloku se účastníci seznamují s komunálními odpady a jejich využitelnými složkami. Jednotlivé bloky jsou prokládány aktivitami zaměřenými na danou problematiku s možností využití a jejich začlenění do ŠVP.

Po absolvování workshopu účastník zvládne:

 • porozumět cílům, obsahu a pojetí EVVO, rámcově se orientovat v základní legislativě a dokumentech týkajících se dané problematiky,
 • orientovat se v základní problematice životního prostředí, principech trvale udržitelného rozvoje,
 • orientovat se v problematice odpadů a prevenci jejich vzniku.

Workshop č. 2

I tento workshop je v souladu se vzdělávací oblastí ,,Dítě a svět“ a jejími jednotlivými vzdělávacími cíli. V první části workshopu získávají účastníci informace o bioodpadech, jejich složení, zdrojích, způsobech zpracování a možnostech jejich využití. Nedílnou součástí této problematiky je i opětovné využití odpadů, označení obalu výrobku, sběr, svoz a dotřídění odpadů. Druhá část se zaměřuje na praktický nácvik třídění odpadů formou simulace a her. Účastníci jsou seznámeni s dostupnými hrami s danou problematikou, které si sami vyzkouší, s možností využití her a soutěží v přírodě.

Po absolvování workshopu účastník zvládne:

 • porozumět oblasti biologicky rozložitelného odpadu,
 • orientovat se v oblasti opětovného využití odpadu, sběru, svozu a dotřídění odpadu
 • seznámit se s možností využívat vyučovací metody interdisciplinárního aktivního učení i v problematice odpadového hospodářství (simulace, hry, tvořivá dramatika, činnosti v přírodě).

Workshop č. 3

Tento workshop je zaměřen na možnosti zapojení mateřských škol do systému státních i nevládních organizací zabývajících se problematikou odpadového hospodářství i EVVO. Účastníci se seznámí s možnostmi spolupráce s obcí, popř. přímo s odbornou firmou, která danou problematiku řeší, jak vybavit mateřskou školu, jak pečovat o školní prostředí (součást tzv. zeleného úřadování). Účastníci jsou seznámeni s možnostmi zapojení se do různých aktivit středisek ekologické výchovy v rámci EVVO. Je jim představena nabídka dostupné literatury, didaktických pomůcek, her. Hlavní část workshopu je věnována metodice her s EVVO obsahem, ukázkám soutěží, interaktivních her, tvorbě pracovních listů s tématikou třídění odpadu. Na závěr se účastníkům představí obalová společnost EKO-KOM, a.s. se svým vzdělávacím programem pro děti a nabídne jim vhodné možnosti spolupráce.

Po absolvování workshopu účastník zvládne:

 • orientovat se v organizacích zabývající se danou problematikou,
 • orientovat se v nabídce vzdělávání EVVO, středisek ekologické výchovy, vzdělávacích projektech,
 • začlenit EVVO do výuky v návaznosti na školní vzdělávací program,
 • využívat metody aktivního učení (praktické činnosti přímo v přírodě, tvořivá dramatika, simulace, hry, autentické činnosti – péče o školní prostředí) a jejich prostřednictvím tvořivě aplikovat EVVO do výuky,
 • posoudit pochopení učiva o dané problematice ŽP dítětem a na základě toho s ním pracovat,
 • rozvíjet u dětí jejich potřebné znalosti, formovat dovednosti, návyky a podporovat jejich aktivní zapojování do péče o životní prostředí,
 • zařadit problematiku odpadů do vlastních ŠVP.

Workshop č. 4

Náplní tohoto workshopu je návštěva místního sběrného dvora, kompostárny, skládky, popř. třídírny odpadů s odborným výkladem pracovníka odboru životního prostředí či čističky odpadních vod. Exkurze by měla účastníkům ukázat možnosti začlenění podobných odborných návštěv a exkurzí do školního vzdělávacího programu EVVO. Druhá polovina je zaměřená na praktickou ukázku aktivit s danou problematikou přímo v přírodě. Na závěr jsou účastníci seznámeni s inovativním manuálem programu a proběhne diskuse k celému vzdělávacímu programu.

Po absolvování workshopu účastník zvládne:

 • začlenit odborné exkurze do výuky v návaznosti na školní vzdělávací program,
 • začlenit aktivity do ŠVP.

Cíle vzdělávacího modulu

Hlavním cílem tohoto DVPP je komplexní a inovativní přístup k pochopení stávajícího stavu a vývoji životního prostředí, získávání vztahu k životnímu prostředí jako k místu, které se nás bezprostředně dotýká a ovlivňuje život náš a především našich dětí. Objektivní pohled na skutečný stav ŽP a především na systém EVVO v mateřských školách je základem pro nastartování systému vzdělávání pedagogů odbornou, kvalitní, inspirující a především názornou formou. Pozitivní vztah k životnímu prostředí vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci. Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro nás zdravé a funkční prostředí bytostně důležité. Z toho důvodu je třeba pedagogy, jako další motivující faktor předškoláků vedle jejich rodičů, k tomuto ekologickému povědomí vést, neboť v tom spatřujeme význam pro budoucí generace.

Přihláška

Závaznou přihlášku můžete zaslat buď elektronicky, vyplněním zde, nebo si ji můžete vytisknout, vyplnit a zaslat poštou na naši adresu.

TRIANON – ČECHY, o. s.
Špidrova 47, 385 01  Vimperk