Projekt OP VK Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ


P0001

V prosinci roku 2009 byl naší společnosti schválen MŠMT ČR grant na projekt, který se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků mateřských škol, s názvem „Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ“. Realizace projektu probíhala od 1. 1. 2010 do 30. 11. 2012. Projekt byl zaměřen na rozvoj a vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v rámci osvojení si dalších moderních pedagogických metod, dovedností a vědomostí, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání za účelem implementace ŠVP. Hlavním posláním projektu bylo systematické vzdělávání v oblastech EVVO a zdravého životního stylu (třídění odpadu je jen začátek) a Zlepšení práce s individualitou dítěte (my jsme tady taky). Nadstavbou projektu tedy bylo posunout u pedagogických pracovníků vnímání dalšího vzdělávání od povinného charakteru školení k přirozenému procesu vlastního rozvoje.

P1040211Samotné vzdělávání probíhalo formou workshopů a individuálního poradenství, v období od března 2010 – listopadu 2012 v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji. V rámci workshopů se jednalo o čtyři výukové dny po osmi hodinách pro modul EVVO a zdravý životní styl a tři výukové dny po osmi hodinách pro modul Zlepšení práce s individualitou dítěte, v průběhu realizace projektu a dále individuální poradenství pro zájemce z jednotlivých mateřských škol v řešené problematice se zaměřením na implementaci inovativních přístupů EVVO do ŠVP a na integraci dětí se zdravotním postižením do běžných tříd.

Hlavním cílem modulu EVVO a zdravý životní styl je komplexní a inovativní přístup k pochopení stávajícího stavu a vývoje životního prostředí, získávání vztahu k životnímu prostředí jako k místu, které se nás bezprostředně dotýká a ovlivňuje život náš a především našich dětí. Objektivní pohled na skutečný stav ŽP a především na systém EVVO v mateřských školách je základem pro nastartování systému vzdělávání pedagogů odbornou, kvalitní, inspirující a především názornou formou. Pozitivní vztah k životnímu prostředí vyžaduje určité znalosti a dovednosti a hlavně silnou motivaci. Lidé většinou ztratili přímý kontakt s přírodou, a proto si neuvědomují tak jako dříve, jak je pro nás zdravé a funkční prostředí bytostně důležité. Z toho důvodu je třeba pedagogy, jako další motivující faktor předškoláků vedle jejich rodičů, k tomuto ekologickému povědomí vést.

V rámci projektu bylo jedním z cílů přesvědčit pedagogické pracovníky, že environmentální výchova není biologická disciplína, ale že zasahuje do oblasti i humanitních věd a do oblasti výchovy. Její rozsah má spíše tendenci se rozšiřovat – rozhodně nemá daleko k pojmům globální výchova, rozvojová výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji, multikulturní výchova. Tento modul by měl být 1. stupněm vzdělávací a výchovné sítě, na jejímž základě by měla fungovat vzájemná komunikace a spolupráce pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních vzdělávání /MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ/, mezi státní správou, samosprávou, veřejnoprávními institucemi, ziskovým i neziskovým sektorem, neboť jen tak může existovat domluva na společných postupech, na propojování inovativních metod, výstupů a témat. Jen tímto způsobem je možné vytvořit ucelený a funkční systémový nástroj pro implementaci EVVO a zdravého životního stylu do ŠVP jednotlivých MŠ.

Hlavním cílem modulu Zlepšení práce s individualitou dítěte je komplexní a inovativní přístup k pochopení důležitosti začleňování dětí se zdravotním postižením (dále jen ZP) do běžných tříd MŠ, který je nejen dobrým příkladem pro rozvoj zdravých dětí, ale i celé společnosti. Samotným zapojením dětí se ZP do běžného dětského kolektivu připravujeme generaci, která se ZP počítá, nikde je neizoluje, připravuje jim podmínky ke zlepšení jejich způsobu života, vytváří inkluzi. Zároveň tím vytváří u dětí, ale i dospělých hodnoty, které by při spolupráci se zdravými vrstevníky těžko získávaly. Zařazením takových dětí do tříd v MŠ spolu děti lépe spolupracují a pedagogové mohou na konkrétních příkladech dětem nabízet situace, které budou tvořit základ jejich budoucího života. V této oblasti vzdělávání jsou v našem školství stále mezery. Je důležité, aby pedagogové byli na takový způsob vzdělávání připraveni, nebáli se zařazení dětí se ZP do běžného kolektivu, ale naopak ho dokázali využít jako výhodu pro další vzdělávání dětí předškolního věku, případně pro lepší spolupráci s rodiči.

Cílem bylo, aby pedagogičtí pracovníci získali přesvědčení, že zařadit do běžného předškolního vzdělávání děti se ZP jim bude přínosem i pro jejich pedagogické působení. Na tento druh vzdělávání by mělo plynule navazovat vzdělávání na ZŠ a SŠ, popřípadě VŠ. Opět to ovšem souvisí se vzájemnou komunikací a spoluprací pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních vzdělávání /MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ/, mezi státní správou, samosprávou, veřejnoprávními institucemi, ziskovým i neziskovým sektorem, neboť jen tak může existovat domluva na společných postupech, na propojování inovativních metod, výstupů a témat. Jen tím docílíme harmonického celku v integraci osob se zdravotním postižením. Proto je důležité vést děti ke vhodnému jednání již od mládí, abychom předcházeli případné exkluzi osob se zdravotním postižením.

Pokud využijete možnosti přihlášení se k nabízenému vzdělávání elektronickou cestu, vyplněné dotazníky posílejte, prosím, na adresu info@trianoncechy.cz.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – prioritní osa 1 – oblast podpory - Počáteční vzdělávání